Dịch vụ DC-DR

Hỗ trợ kỹ thuật DC-DR

Hỗ trợ khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống thuộc DC/DR hoạt động ổn định và vận hành liên tục

Xem thêm

Kiểm tra đánh giá tối ưu DC-DR

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo DC-DR đáp ứng tiêu chuẩn mong muốn

Xem thêm

Bảo trì DC-DR

Hoạt động bảo trì định kỳ cho hạ tầng DC-DR để bảo đảm hệ thống họat động an toàn và tuổi thọ cao

Xem thêm