Mô tả về

Hỗ trợ kỹ thuật DC-DR

Hoạt động hỗ trợ vận hành và xử lý sự cố hạ tầng DC-SR. Dịch vụ bao gồm việc kiểm tra, lập tài liệu hệ thống, lập hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, quy định kiểm tra kiểm sóat, phân tích báo cáo vận hành; hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị qua điện thọai hoặc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Đặc điểm dịch vụ

  1. Cung cấp các dịch vụ chuyên về hỗ trợ khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống thuộc DC/DR hoạt động ổn định và vận hành liên tục.
  2. Kiểm tra, lập tài liệu hệ thống, lập hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, quy định kiểm tra kiểm sóat, phân tích báo cáo vận hành; hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị.
  3. Hỗ trợ nhân sự xử lý sự cố qua điện thoại hoặc trực tiếp đến nơi khách hàng
  4. Phạm vi cung cấp dịch vụ:
  • Thời gian phục vụ: 8×5 | 8×7 | 24×7
  • Địa điểm phục vụ: Toàn quốc
  • Cam kết dịch vụ: Theo thỏa thuận