Mô tả về

Dịch vụ giám sát hệ thống

Dịch vụ giám sát và cảnh báo về trạng thái, hiệu suất hệ thống, ứng dụng và các thiết bị CNTT khách hàng 247. Khách hàng được báo cáo, khuyến nghị các rủi ro tiềm ẩn và các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến hệ thống CNTT.

Đặc điểm dịch vụ

  • Thu thập dữ liệu vận hành như CPU, RAM, IOPS, Network Traffic, trạng thái hoạt động của các ứng dụng, dịch vụ như https, TCP/IP…
  • Cảnh báo sự cố nhanh chóng đến bộ phận liên quan theo các mức độ khách hàng định nghĩa

Lợi ích mang lại

  • Chủ động kiểm tra hệ thống và đưa ra cảnh báo trước đến khách hàng
  • Xác định nguyên nhân sự cố nhanh chóng
  • Giảm thiểu rủi ro làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của khách hàng
  • Báo cáo trạng thái thiết bị hằng ngày, tuần, tháng, quý và năm
  • Báo cáo đánh giá nhằm cải thiện hệ thống qua phân tích trạng thái hệ thống CNTT hằng quý
  • Hệ thống giám sát 8×5 | 8×7 | 24×7