Mô tả về

Business Analytics

Giải pháp liên quan đến hình thành Kho dữ liệu tập trung từ việc tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó dùng các công cụ BI để khai thác và phân tích thông tin, hỗ trợ ra quyết định. Trong trường hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau là dữ liệu phi cấu trúc, áp dụng Big Data để phân loại dữ liệu và chuyển thành dữ liệu có cấu trúc, để tiếp tục phân tích. Giải pháp Business Analytics còn có tính năng tích hợp dữ liệu nhằm tận dụng các nguồn dữ liệu để tìm kiếm những thông tin có giá trị, giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, gợi ý đưa ra những quyết định chủ động bằng cách phân tích dữ liệu.

Đặc điểm, tính năng của giải pháp

Doanh nghiệp sẽ giải quyết được những thách thức trong kinh doanh với sự hỗ trợ của giải pháp Business Analytics

  • CMC TSSG cung cấp License/Phần mềm chuyên dụng cho dự án
  • Dịch vụ xây dựng Datawarehouse/DataMart
  • Dịch vụ xây dựng ETL từ các Databases của khách hàng sang Datawarehouse/Datamart do CMC TSSG xây dựng cho khách hàng
  • Dịch vụ xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu theo yêu cầu khách hàng
  • Dịch vụ tư vấn, huấn luyện và chuyển giao công nghệ

Lợi ích đem lại cho khách hàng

  • Tạo thành kho dữ liệu tập trung, được làm sạch và chuẩn hóa để phục vụ phân tích chuyên sâu.

  • Công cụ BI sử dụng dữ liệu trong kho dữ liệu để khai thác và phân tích thông tin, hỗ trợ ra quyết định.

  • Cho phép phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thật.

  • Doanh nghiệp sau khi làm chủ công nghệ có thể tự thực hiện cấu hình các báo cáo/dashboard phục vụ mục đích kinh doanh