Nhóm giải pháp quản lý rủi ro tín dụng

CNTT đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quản trị rủi ro. Chẳng hạn, việc quản lý các giao dịch, hạch toán/kế toán bằng phần mềm sẽ giúp giảm thiểu rủi ro so với cách quản lý thủ công (dễ sai sót, khó theo dõi, khó phát hiện sự cố/gian lận…)

 

Thiết lập cơ chế chấm điểm thông minh

Xem thêm

Phát triển các mô hình chấm điểm

Xem thêm

Tư vấn giải pháp nghiệp vụ, xây dựng và tinh chỉnh mô hình đánh giá rủi ro

Xem thêm